“Tôi được nhà nước cho thuê đất theo hình thức trả tiền thuê đất hàng năm. Hiện nay, tôi ký hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất với một cá nhân để vay vốn sản xuất kinh doanh, tuy nhiên, khi đăng ký thế chấp thì bị Văn phòng đăng ký từ chối đăng ký với lý do bên nhận thế chấp không phải là tổ chức tín dụng. Xin hỏi, lý do từ chối như vậy có đúng không? “

Hỏi: Tôi được nhà nước cho thuê đất theo hình thức trả tiền thuê đất hàng năm. Hiện nay, tôi ký hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất với một cá nhân để vay vốn sản xuất kinh doanh, tuy nhiên, khi đăng ký thế chấp thì bị Văn phòng đăng ký từ chối đăng ký với lý do bên nhận thế chấp không phải là tổ chức tín dụng. Xin hỏi, lý do từ chối như vậy có đúng không?

Đáp: Theo quy định tại điểm đ, khoản 2, Điều 179 Luật Đất đai năm 2013, trường hợp hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm thì có quyền “thế chấp bằng tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê tại tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam, tại tổ chức kinh tế khác hoặc cá nhân theo quy định của pháp luật”.
Căn cứ quy định nêu trên, anh/chị có quyền ký hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất với một cá nhân khác để vay vốn sản xuất kinh doanh.
Trong trường hợp hồ sơ đăng ký thế chấp hợp lệ nhưng Văn phòng đăng ký từ chối đăng ký với lý do bên nhận thế chấp không phải là tổ chức tín dụng là trái quy định của pháp luật.

error: Content is protected !!