Tôi được Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm cấp cho một tài khoản đăng ký trực tuyến khi thực hiện yêu cầu cấp mã số sử dụng cơ sở dữ liệu, xin hỏi từ tài khoản được cấp này, tôi có thể tạo thêm người dùng khác không?

Hỏi: Tôi được Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm cấp cho một tài khoản đăng ký trực tuyến khi thực hiện yêu cầu cấp mã số sử dụng cơ sở dữ liệu, xin hỏi từ tài khoản được cấp này, tôi có thể tạo thêm người dùng khác không?

Đáp: Tài khoản khi Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm cấp cùng với mã số sử dụng cơ sở dữ liệu là tài khoản chính, từ tài khoản chính này bạn có thể tạo thêm người dùng mới, phân quyền cho người dùng, khóa người dùng (tài khoản người dùng tạo thêm gọi là tài khoản phụ).

error: Content is protected !!