Tôi đang trong thời gian nghỉ không lương và tự đóng tiền bảo hiểm theo quân số cơ quan (có phê duyệt của lãnh đạo cơ quan). Trước khi nghỉ tôi đã chuyển toàn bộ số tiền bảo hiểm nhờ cơ quan đóng cho đến hết thời gian nghỉ không lương là 1 năm. Tuy nhiên, còn 2 tháng nữa là tròn 1 năm kể từ khi tôi bắt đầu nghỉ không lương nhưng vì điều kiện gia đình tôi muốn chấm dứt hợp đồng lao động thì có phải báo trước 45 ngày như luật lao động quy định không và tôi có được nhận tiền trợ cấp thôi việc không? Tiền trợ cấp thôi việc được tính theo thâm niên cho đến thời gian tôi xin chấm dứt hợp đồng lao động hay đến thời điểm tôi bắt đầu nghỉ không lương?

Hỏi: Tôi đang trong thời gian nghỉ không lương và tự đóng tiền bảo hiểm theo quân số cơ quan (có phê duyệt của lãnh đạo cơ quan). Trước khi nghỉ tôi đã chuyển toàn bộ số tiền bảo hiểm nhờ cơ quan đóng cho đến hết thời gian nghỉ không lương là 1 năm. Tuy nhiên, còn 2 tháng nữa là tròn 1 năm kể từ khi tôi bắt đầu nghỉ không lương nhưng vì điều kiện gia đình tôi muốn chấm dứt hợp đồng lao động thì có phải báo trước 45 ngày như luật lao động quy định không và tôi có được nhận tiền trợ cấp thôi việc không? Tiền trợ cấp thôi việc được tính theo thâm niên cho đến thời gian tôi xin chấm dứt hợp đồng lao động hay đến thời điểm tôi bắt đầu nghỉ không lương?

Đáp: Do ông không nói rõ ông ký loại hợp đồng nào với cơ quan nên chúng tôi tư vấn cho ông như sau:
Theo quy định tại khoản 3 điều 38 của Bộ luật Lao động thời gian báo trước là 45 ngày với hợp đồng lao động không xác định thời hạn, 30 ngày với hợp đồng có thời hạn.
Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không trái với quy định của pháp luật thì được trợ cấp thôi việc.
Khoản 3 điều 14 Nghị định 44/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 hướng dẫn chi tiết một số điều của bộ luật lao động về hợp đồng lao động. “Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian đã làm việc theo các bản hợp đồng lao động đã giao kết (kể cả hợp đồng giao kết bằng miệng) mà người lao động thực tế làm việc cho người sử dụng lao động đó”
Như vậy theo quy định nêu trên khi ông muốn chấm dứt Hợp đồng lao động ông phải báo trước cho người sử dụng lao động, thời gian báo trước phụ thuộc vào loại Hợp đồng lao động ông đã ký.
Thời gian ông nghỉ không hưởng luơng sẽ không được người sử dụng lao động tính để trả trợ cấp thôi việc mà chỉ tính thời gian thực tế ông đã làm việc cho người sử dụng lao động.
Thời gian được tính tiền trợ cấp thôi việc là thời gian trước khi ông bắt đầu nghỉ không lương.

error: Content is protected !!