Tôi đang thuê một căn hộ chung cư (nhà ở xã hội) theo diện nhà tái định cư chính chủ và đã ở đủ 05 năm, nộp đầy đủ tiền cho nhà nước. Nay tôi có chuyển nhượng được không?

Hỏi: Tôi đang thuê một căn hộ chung cư (nhà ở xã hội) theo diện nhà tái định cư chính chủ và đã ở đủ 05 năm, nộp đầy đủ tiền cho nhà nước. Nay tôi có chuyển nhượng được không?

Đáp: – Theo thông tin trong câu hỏi, bạn đã ở đủ 5 năm và nộp tiền đầy đủ cho nhà nước, vì vậy không thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 điều 62 Luật Nhà Ở 2014
– Việc nhượng căn hộ chung cư này được quy định tại khoản 5 Điều 62 Luật Nhà Ở 2014: “Đối với hộ gia đình, cá nhân thuộc diện được tái định cư mà thuê mua, mua nhà ở xã hội thì được bán lại nhà ở này theo cơ chế thị trường cho các đối tượng có nhu cầu sau khi đã thanh toán hết tiền mua, tiền thuê mua nhà ở và được cấp Giấy chứng nhận nhưng phải nộp tiền sử dụng đất cho Nhà nước theo quy định của Chính phủ và phải nộp thuế thu nhập theo quy định của pháp luật thuế.”
=> Từ căn cứ pháp luật, có thể thấy để bạn có thể chuyển nhượng căn hộ chung cư này phải đáp ứng các điều kiện sau đây:
+ Đang sử dụng căn hộ dưới hình thức thuê mua hoặc mua.
Trong thông tin bạn đưa ra, bạn nêu rằng đang thuê căn hộ. Vì vậy, bạn cần xác minh lại chính xác rằng bạn đang thuê hay đang thuê mua căn hộ. Thuê mua nhà ở là việc người thuê mua thanh toán trước cho bên cho thuê mua 20% giá trị của nhà ở thuê mua, trừ trường hợp người thuê mua có điều kiện thanh toán trước thì được thanh toán không quá 50% giá trị nhà ở thuê mua; số tiền còn lại được tính thành tiền thuê nhà để trả hàng tháng cho bên cho thuê mua trong một thời hạn nhất định; sau khi hết hạn thuê mua nhà ở và khi đã trả hết số tiền còn lại thì người thuê mua có quyền sở hữu đối với nhà ở đó. Bạn chỉ có thể chuyển nhượng căn hộ nếu bạn đang sử dụng căn hộ dưới hình thức thuê mua.
+ Đã thanh toán hết tiền thuê mua, mua căn hộ
+ Được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu cho căn hộ
+ Nộp tiền sử dụng đất cho Nhà nước theo quy định của Chính phủ và phải nộp thuế thu nhập theo quy định của pháp luật thuế.
– Sau khi đáp ứng các điều kiện trên, bạn có thể chuyển nhượng căn hộ này cho các đối tượng có nhu cầu sử dụng.

error: Content is protected !!