Tôi có mua một căn nhà với thực trạng trên giấy tờ là hai căn liền nhau. Nhà này có giấy phép xây dựng một căn nhưng lại xây hai căn liền và không đúng bản vẽ (Bản vẽ 4 tầng 1 căn, nhưng hiện trạng 2 tầng 2 căn). Tôi muốn hợp thức hóa lại giấy tờ thành 1 căn có được không?

Hỏi: Tôi có mua một căn nhà với thực trạng trên giấy tờ là hai căn liền nhau. Nhà này có giấy phép xây dựng một căn nhưng lại xây hai căn liền và không đúng bản vẽ (Bản vẽ 4 tầng 1 căn, nhưng hiện trạng 2 tầng 2 căn). Tôi muốn hợp thức hóa lại giấy tờ thành 1 căn có được không?

Đáp: Khoản 2 Điều 68 Luật Xây dựng quy định về nghĩa vụ của người xin cấp giấy phép xây dựng, trong đó có nghĩa vụ: Thực hiện đúng nội dung của giấy phép xây dựng; khi có sự điều chỉnh, thay đổi thiết kế phải được sự chấp thuận của cơ quan cấp giấy phép xây dựng.
Trong trường hợp công trình xây dựng sai với nội dung quy định trong giấy phép thì phải phá dỡ công trình xây dựng đó. Điều 86 Luật Xây dựng quy định về việc phá dỡ công trình xây dựng như sau:
– Công tác phá dỡ công trình xây dựng phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:
+ Việc phá dỡ công trình chỉ được thực hiện theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
+ Việc phá dỡ công trình phải thực hiện theo giải pháp phá dỡ được duyệt, bảo đảm an toàn và vệ sinh môi trường.
– Trách nhiệm của các bên tham gia phá dỡ công trình xây dựng được quy định như sau:
+ Người được giao tổ chức thực hiện việc phá dỡ công trình phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện các quy định nêu trên; chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra;
+ Người đang sở hữu hoặc sử dụng công trình thuộc diện phải phá dỡ theo quy định trên phải chấp hành quyết định phá dỡ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trường hợp không chấp hành thì bị cưỡng chế phá dỡ và chịu mọi chi phí cho công tác phá dỡ;
+ Người có trách nhiệm quyết định phá dỡ công trình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hậu quả do không ra quyết định, quyết định không kịp thời, quyết định trái với quy định của pháp luật.
Việc xử lý công trình xây dựng sai nội dung Giấy phép xây dựng được quy định cụ thể tại Điều 13 Nghị định số 180/2007/NĐ-CP ngày 07/12/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị: Công trình xây dựng sai nội dung Giấy phép xây dựng được cơ quan có thẩm quyền cấp thì bị buộc phá dỡ công trình xây dựng vi phạm trật tự xây dựng đô thị; đồng thời, áp dụng các biện pháp ngừng cung cấp các dịch vụ điện, nước và các dịch vụ khác liên quan đến xây dựng công trình; cấm các phương tiện vận tải chuyên chở vật tư, vật liệu, công nhân vào thi công xây dựng. Trường hợp chủ đầu tư không tự phá dỡ phần công trình sai nội dung Giấy phép xây dựng được cấp phải bị cưỡng chế phá dỡ. Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm về toàn bộ chi phí tổ chức cưỡng chế phá dỡ. Tùy mức độ vi phạm, chủ đầu tư còn phải bồi thường thiệt hại do hành vi vi phạm gây ra.

error: Content is protected !!