“Tôi có mảnh đất 100m2 và được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong đó, ghi rõ diện tích đất là 100m2, hình thức sử dụng riêng là 50m2, diện tích sử dụng chung là 50m2 (đây là diện tích ngõ đi chung). Khi công chứng và đăng ký giao dịch bảo đảm đều ghi nhận diện tích đất thế chấp là 100m2. Như vậy, có được thế chấp cả diện tích sử dụng riêng và diện tích sử dụng chung “

Hỏi: Tôi có mảnh đất 100m2 và được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong đó, ghi rõ diện tích đất là 100m2, hình thức sử dụng riêng là 50m2, diện tích sử dụng chung là 50m2 (đây là diện tích ngõ đi chung). Khi công chứng và đăng ký giao dịch bảo đảm đều ghi nhận diện tích đất thế chấp là 100m2. Như vậy, có được thế chấp cả diện tích sử dụng riêng và diện tích sử dụng chung

Đáp: – Theo quy định tại Khoản 1 Điều 320 của Bộ luật Dân sự năm 2005 thì “Vật bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự phải thuộc quyền sở hữu của bên bảo đảm và được phép giao dịch”. Do vậy, bạn chỉ có thể dùng quyền sử dụng đất của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự.
– Theo quy định của điểm b khoản 2 Điều 167 Luật Đất đai năm 2013, thì: “Trường hợp nhóm người sử dụng đất mà quyền sử dụng đất phân chia được theo phần cho từng thành viên trong nhóm, nếu từng thành viên của nhóm muốn thực hiện quyền đối với phần quyền sử dụng đất của mình thì phải thực hiện thủ tục tách thửa theo quy định, làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và được thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất theo quy định của Luật này.
Trường hợp quyền sử dụng đất của nhóm người sử dụng đất không phân chia được theo phần thì ủy quyền cho người đại diện để thực hiện quyền và nghĩa vụ của nhóm người sử dụng đất.”
Như vậy, đối với phần diện tích đất sử dụng chung (ngõ đi chung), để thực hiện quyền đối với phần quyền sử dụng đất của mình, bạn cần phải thực hiện các thủ tục quy định tại điểm b khoản 2 Điều 167 Luật Đất đai năm 2013 nói trên và các quy định pháp luật khác có liên quan

error: Content is protected !!