“Tôi có Căn cước công dân và Hộ chiếu, tôi có thể dùng loại giấy tờ nào trong hai loại trên để đăng ký biện pháp bảo đảm là động sản? “

Hỏi: Tôi có Căn cước công dân và Hộ chiếu, tôi có thể dùng loại giấy tờ nào trong hai loại trên để đăng ký biện pháp bảo đảm là động sản?

Đáp: Theo điểm a, b khoản 1 Điều 9 Thông tư số 08/2018/TT-BTP ngày 20/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp (sửa đổi, bổ sung tại Điểm a khoản 7 Điều 1 Thông tư số 06/2020/TT-BTP ngày 17/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) quy định thông tin về bên bảo đảm được kê khai như sau:
– Đối với cá nhân là công dân Việt Nam thì kê khai đầy đủ họ và tên, số của một trong những loại giấy tờ sau: Chứng minh nhân dân; thẻ Căn cước công dân; giấy chứng minh được cấp theo quy định của pháp luật về sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên và viên chức quốc phòng;
– Đối với cá nhân là người nước ngoài thì kê khai đầy đủ họ và tên, số Hộ chiếu theo đúng nội dung ghi trên Hộ chiếu.

Do đó, khi thực hiện đăng ký biện pháp bảo đảm tại Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản, bạn sử dụng thẻ Căn cước công dân để kê khai thông tin về bên bảo đảm.

error: Content is protected !!