“Tôi chia ca làm việc gồm 2 ca: Từ 07 giờ – 19 giờ Từ 19 giờ – 07 giờ và khi phân ca 4 ngày sáng chiều đêm, đêm thì có vi phạm quy định pháp luật không? “

Hỏi: Tôi chia ca làm việc gồm 2 ca: Từ 07 giờ – 19 giờ Từ 19 giờ – 07 giờ và khi phân ca 4 ngày sáng chiều đêm, đêm thì có vi phạm quy định pháp luật không?

Đáp: Câu hỏi của bạn liên quan đến vấn đề xác định tính hợp pháp trong cách chia ca làm việc của Công ty. Đối với vấn đề này, Bộ luật Lao động năm 2019 có quy định về thời giờ làm việc trong điều kiện bình thường và thời giờ làm thêm của người lao động như sau:
“Điều 105. Thời giờ làm việc bình thường
1. Thời giờ làm việc bình thường không quá 08 giờ trong 01 ngày và không quá 48 giờ trong 01 tuần.
2. Người sử dụng lao động có quyền quy định thời giờ làm việc theo ngày hoặc tuần nhưng phải thông báo cho người lao động biết; trường hợp theo tuần thì thời giờ làm việc bình thường không quá 10 giờ trong 01 ngày và không quá 48 giờ trong 01 tuần.
Nhà nước khuyến khích người sử dụng lao động thực hiện tuần làm việc 40 giờ đối với người lao động.
3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm bảo đảm giới hạn thời gian làm việc tiếp xúc với yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại đúng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và pháp luật có liên quan.

Điều 107. Làm thêm giờ
1. Thời gian làm thêm giờ là khoảng thời gian làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường theo quy định của pháp luật, thỏa ước lao động tập thể hoặc nội quy lao động.
2. Người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm giờ khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sau đây:
a) Phải được sự đồng ý của người lao động;
b) Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 01 ngày; trường hợp áp dụng quy định thời giờ làm việc bình thường theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày; không quá 40 giờ trong 01 tháng;
c) Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 200 giờ trong 01 năm, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.
3. Người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm không quá 300 giờ trong 01 năm trong một số ngành, nghề, công việc hoặc trường hợp sau đây:
a) Sản xuất, gia công xuất khẩu sản phẩm hàng dệt, may, da, giày, điện, điện tử, chế biến nông, lâm, diêm nghiệp, thủy sản;
b) Sản xuất, cung cấp điện, viễn thông, lọc dầu; cấp, thoát nước;
c) Trường hợp giải quyết công việc đòi hỏi lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao mà thị trường lao động không cung ứng đầy đủ, kịp thời;
d) Trường hợp phải giải quyết công việc cấp bách, không thể trì hoãn do tính chất thời vụ, thời điểm của nguyên liệu, sản phẩm hoặc để giải quyết công việc phát sinh do yếu tố khách quan không dự liệu trước, do hậu quả thời tiết, thiên tai, hỏa hoạn, địch họa, thiếu điện, thiếu nguyên liệu, sự cố kỹ thuật của dây chuyền sản xuất;
đ) Trường hợp khác do Chính phủ quy định.
4. Khi tổ chức làm thêm giờ theo quy định tại khoản 3 Điều này, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.”.
Theo bạn trình bày, Công ty có chia 2 ca làm việc từ 07 giờ – 19 giờ và từ 19 giờ – 07 giờ, có nghĩa là mỗi ca làm việc của công ty anh kéo dài trong thời gian 12 giờ. Căn cứ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 107 Bộ luật Lao động năm 2019: “tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày”, cách chia ca làm việc của Công ty bạn đã phù hợp với quy định của pháp luật lao động. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý vẫn phải đảm bảo tổng số giờ làm thêm trong một năm trong điều kiện lao động bình thường không vượt quá 40 giờ trong một tháng, 200 giờ trong một năm, trừ những trường hợp đặc biệt có thể lên đến 300 giờ trong một năm. Bên cạnh đó, công ty phải đảm bảo việc trả lương làm thêm giờ và bố trí thời giờ nghỉ ngơi nhằm đảm bảo sức khỏe cho người lao động và tránh xảy ra tranh chấp với người lao động.

error: Content is protected !!