Tòa án Luật biển quốc tế (ITLOS) chỉ giải quyết tranh chấp về giải thích, áp dụng Công ước luật biển năm 1982.

Hỏi: Tòa án Luật biển quốc tế (ITLOS) chỉ giải quyết tranh chấp về giải thích, áp dụng Công ước luật biển năm 1982.

Đáp: Sai. Theo Điều 288 Công ước luật biển năm 1982 và Điều 21,22 phụ lục VI Công ước luật biển 1982, ITLOS có thẩm quyền giải quyết bất kì tranh chấp nào liên quan đến việc giải thích hay áp dụng một điều ước quốc tế có liên quan đến các mục đích của Công ước luật biển 1982 và đã được đưa ra cho tòa theo đúng điều ước này.

error: Content is protected !!