Tòa án hình sự quốc tế (ICC) áp dụng luật quốc tế để xét xử tội phạm quốc tế.

Hỏi: Tòa án hình sự quốc tế (ICC) áp dụng luật quốc tế để xét xử tội phạm quốc tế.

Đáp: Đúng. Theo Điều 21 Quy chế Rome 1998, khi xét xử các tội phạm quốc tế ICC áp dụng các nguồn luật sau:
+ Quy chế Rome, các yếu tố cấc thành tội phạm và Quy tắc tố tụng và chứng cứ của Quy chế Rome.
+ Các điều ước, nguyên tắc, quy tắc của pháp luật quốc tế được áp dụng, kể cả các nguyên tắc của pháp luật quốc tế về xung đột vũ trang;
+ Các nguyên tắc chung của pháp luật mà Tòa án vận dụng từ các hệ thống pháp luật quốc gia thường thực hiện quyền tài phán đối với tội phạm nói trong Quy chế Rome, với điều kiện các nguyên tắc đó không trái với Quy chế Rome cà pháp luật quốc tế cũng như các quy phạm và chuẩn mực được quốc tế công nhận;
+ Tòa chỉ có thể áp dụng các nguyên tắc, quy tắc của pháp luật đã được giải thích trong các quyết định trước đây của mình.
Như vậy, khi xét xử các tội phạm quốc tế, ICC áp dụng luật quốc tế. Việc ICC áp dụng các quy định của luật quốc tế thể hiện sự phù hợp với vị thế của ICC là một tổ chức quốc tế có thẩm quyền tài phán độc lập, tuân theo các nguyên tắc, quy định của luật quốc tế. Hệ thống nguồn luật mà ICC áp dụng rất đa dạng, kể cả các điều ước quốc tế về quyền con người, về xung đột vũ trang, các nguyên tắc chung của pháp luât.

error: Content is protected !!