Tòa án công lý quốc tế của Liên hợp quốc (ICJ) là cơ quan tài phán có thể giải quyết tranh chấp thuộc thẩm quyền của Tòa án quốc tế về luật biển (ITLOS).

Hỏi: Tòa án công lý quốc tế của Liên hợp quốc (ICJ) là cơ quan tài phán có thể giải quyết tranh chấp thuộc thẩm quyền của Tòa án quốc tế về luật biển (ITLOS).

Đáp: Đúng. Theo Điều 21, 22 Phụ lục VI Công ước luật biển 1982, ITLOS giải quyết tranh chấp liên quan đến việc giải thích và áp dụng Công ước luật biển 1982.
Theo Điều 34 Quy chế ICJ, ICJ là tài phán có thẩm quyền chung, giải quyết tranh chấp các quốc gia phát sinh ở mọi lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực điều chỉnh của Công ước Luật biển 1982.

error: Content is protected !!