Tòa án công lý quốc tế của Liên hợp quốc (ICJ) có thể viện dẫn, áp dụng luật quốc gia giải quyết tranh chấp được đệ trình ra trước ICJ.

Hỏi: Tòa án công lý quốc tế của Liên hợp quốc (ICJ) có thể viện dẫn, áp dụng luật quốc gia giải quyết tranh chấp được đệ trình ra trước ICJ.

Đáp: Sai. Theo Điều 38 Quy chế ICJ, tòa chỉ áp dụng “các điều ước quốc tế, tập quán quốc tế, nguyên tắc chung của luật. Tòa áp dụng các án lệ và các học thuyết của các chuyên gia có chuyên môn cao nhất về luật quốc tế của các quốc gia khác nhau như là phương tiện để xác định các quy phạm pháp luật”. Như vậy, ICJ viện dẫn, áp dụng luật quốc gia để giải quyết tranh chấp được đệ trình ra trước tòa.

error: Content is protected !!