Tòa án công lý quốc tế của Liên hợp quốc (ICJ) có quyền đưa ra kết luận tư vấn khi nhận được yêu cầu của quốc gia thành viên Liên hợp quốc.

Hỏi: Tòa án công lý quốc tế của Liên hợp quốc (ICJ) có quyền đưa ra kết luận tư vấn khi nhận được yêu cầu của quốc gia thành viên Liên hợp quốc.

Đáp: Sai. Theo Điều 96 Hiến chương Liên hợp quốc, Đại hội đồng hay Hội đồng bảo an, các cơ quan khác của Liên hợp quốc và các tổ chức chuyên môn của Liên hợp quốc mới là chủ thể có quyền yêu cầu ICJ đưa ra quyết luận tư vấn. Những chủ thể này không có quyền đưa tranh chấp ra trước ICJ để giải quyết. Do đó, cơ chế tư vấn giúp cho các chủ thể trên vẫn có được các ý kiến pháp lý của ICJ.

error: Content is protected !!