Tòa án có quyền xét xử bị cáo theo tội danh khác tội danh Viện kiểm sát truy tố không ?

Hỏi: Tòa án có quyền xét xử bị cáo theo tội danh khác tội danh Viện kiểm sát truy tố không ?

Đáp: Tòa án có quyền xét xử bị cáo theo tội danh khác Viện kiểm sát truy tố. Cụ thể 02 trường hợp như sau: 1/Tòa án có thể xét xử bị cáo tội danh khác bằng hoặc nhẹ hơn tội mà Viện kiểm sát đã truy tố; 2/Trong trường hợp Tòa án xét thấy cần xét xử bị cáo về tội danh nặng hơn tội danh VKS truy tố thì Tòa án trả hồ sơ để VKS truy tố lại và thông báo rõ lý do cho bị cáo hoặc người đại diện của bị cáo biết. Nếu VKS vẫn giữ tội danh đã truy tố thì Tòa án có quyền xét xử bị cáo về tội danh nặng hơn đó.

error: Content is protected !!