“Tổ chức, doanh nghiệp có được tiếp cận thông tin theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin không? “

Hỏi: Tổ chức, doanh nghiệp có được tiếp cận thông tin theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin không?

Đáp: Tổ chức, doanh nghiệp có quyền tiếp cận thông tin theo quy định của pháp luật chuyên ngành không?
Đối với tổ chức, doanh nghiệp, qua rà soát hệ thống pháp luật hiện hành cho thấy, hiện nay, các tổ chức, doanh nghiệp có quyền tiếp cận các thông tin theo quy định của pháp luật chuyên ngành. Trong các lĩnh vực có nhiều thông tin liên quan tới các cơ quan nhà nước, tổ chức và cá nhân như xây dựng, nhà ở, đất đai, môi trường, tài nguyên, khiếu nại, tố cáo… pháp luật quy định cụ thể chủ thể có quyền tiếp cận thông tin trong các lĩnh vực này là “cơ quan, tổ chức, cá nhân” hoặc “tổ chức, cá nhân”, “cá nhân, tổ chức, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đại diện cộng đồng dân cư”, “cộng đồng dân cư trên địa bàn”. Quy định này mặc dù xác định rõ chủ thể được tiếp cận thông tin, nhưng thực tế đã bao quát tất cả các đối tượng trong xã hội và không giới hạn tới bất kỳ chủ thể nào.
Như vậy, điều đó có nghĩa mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân không phân biệt giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài, cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước… đều được tiếp cận thông tin trong các lĩnh vực này.

Tổ chức, doanh nghiệp có được tiếp cận thông tin theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin không?
Đối với các thông tin theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin, có thể thấy rằng các tổ chức, doanh nghiệp hoàn toàn có thể tiếp cận đối với thông tin công bố công khai. Đối với thông tin được cung cấp theo yêu cầu, do việc cung cấp thông tin chỉ được thực hiện khi có yêu cầu hợp lệ của một cá nhân công dân cụ thể, nên trong trường hợp tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu tiếp cận một thông tin nhất định, tổ chức, doanh nghiệp có thể cử người đại diện cho tổ chức, doanh nghiệp để yêu cầu cơ quan nhà nước cung cấp thông tin theo các điều kiện, trình tự, thủ tục quy định tại Luật Tiếp cận thông tin.

error: Content is protected !!