Thương nhân được pháp luật quy định như thế nào?

Hỏi: Thương nhân được pháp luật quy định như thế nào?

Đáp: Căn cứ điều 6, luật thương mại 2005 quy định về thương nhân như sau:
– Thương nhân bao gồm tổ chức kinh tế được thành lập hợp pháp, cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên và có đăng ký kinh doanh.
– Thương nhân có quyền hoạt động thương mại trong các ngành nghề, tại các địa bàn, dưới các hình thức và theo các phương thức mà pháp luật không cấm.
– Quyền hoạt động thương mại hợp pháp của thương nhân được Nhà nước bảo hộ.
– Nhà nước thực hiện độc quyền Nhà nước có thời hạn về hoạt động thương mại đối với một số hàng hóa, dịch vụ hoặc tại một số địa bàn để bảo đảm lợi ích quốc gia. Chính phủ quy định cụ thể danh mục hàng hóa, dịch vụ, địa bàn độc quyền Nhà nước.

error: Content is protected !!