Thừa kế theo pháp luật là gì?

Hỏi: Thừa kế theo pháp luật là gì?

Đáp: Thừa kế theo pháp luật là thừa kế theo hàng thừa kế, điều kiện và trình tự thừa kế do pháp luật quy định.

error: Content is protected !!