Thư ký Toà án có quyền chủ trì phiên hoà giải tại Toà án?

Hỏi: Thư ký Toà án có quyền chủ trì phiên hoà giải tại Toà án?

Đáp: Thư ký Toà án không có quyền chủ trì phiên hoà giải tại Toà án
Căn cứ vào nhiệm vụ và quyền hạn của Thư ký, Thẩm phán: Nhiệm vụ, quyền hạn chủ trì phiên hoà giải tại Toà án không nằm trong quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Thư ký; mà đây là nhiệm vụ, quyền hạn của Thẩm phán.
Căn cứ vào quy định về thành phần tham gia phiên hoà giải: Thẩm phán là người chủ trì phiên hoà giải, thư ký là người ghi lại biên bản phiên hoà giải đó, thẩm phán kết luận về những vấn đề các đương sự đã thống nhất, chưa thống nhất.

error: Content is protected !!