Thời hiệu khởi kiện được quy định như thế nào?

Hỏi: Thời hiệu khởi kiện được quy định như thế nào?

Đáp: Căn cứ điều 319, luật thương mại 2005 quy định về thời hiệu khởi kiện như sau:
-Thời hiệu khởi kiện áp dụng đối với các tranh chấp thương mại là hai năm, kể từ thời điểm quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm, trừ trường hợp quy định tại điểm e khoản 1 Điều 237 của Luật thương mại 2005.

error: Content is protected !!