Thời hạn thông báo và niêm yết đấu giá hàng hóa được quy định như thế nào?

Hỏi: Thời hạn thông báo và niêm yết đấu giá hàng hóa được quy định như thế nào?

Đáp: Căn cứ điều 196, luật thương mại 2005 quy định về thời hạn thông báo và niêm yết đấu giá hàng hoá như sau:
-Chậm nhất là bảy ngày làm việc trước khi tiến hành bán đấu giá hàng hoá, người tổ chức đấu giá phải niêm yết việc bán đấu giá tại nơi tổ chức đấu giá, nơi trưng bày hàng hoá và nơi đặt trụ sở của người tổ chức đấu giá theo quy định tại Điều 197 của Luật thương mại 2005.
– Trường hợp người tổ chức đấu giá hàng hóa là người bán hàng thì thời hạn niêm yết đấu giá hàng hóa do người bán hàng tự quyết định.

error: Content is protected !!