Thời hạn thanh toán được quy định như thế nào theo luật thương mại 2005?

Hỏi: Thời hạn thanh toán được quy định như thế nào theo luật thương mại 2005?

Đáp: Căn cứ điều 87 , luật thương mại 2005 quy định về thời hạn thanh toán như sau:
-Trường hợp không có thỏa thuận và giữa các bên không có bất kỳ thói quen nào về việc thanh toán thì thời hạn thanh toán là thời điểm việc cung ứng dịch vụ được hoàn thành.

error: Content is protected !!