Thời hạn giao hàng được quy định như thế nào?

Hỏi: Thời hạn giao hàng được quy định như thế nào?

Đáp: Căn cứ điều 37 , luật thương mại 2005 quy định về thời hạn giao hàng như sau:
-Bên bán phải giao hàng vào đúng thời điểm giao hàng đã thoả thuận trong hợp đồng.
-Trường hợp chỉ có thỏa thuận về thời hạn giao hàng mà không xác định thời điểm giao hàng cụ thể thì bên bán có quyền giao hàng vào bất kỳ thời điểm nào trong thời hạn đó và phải thông báo trước cho bên mua.
– Trường hợp không có thỏa thuận về thời hạn giao hàng thì bên bán phải giao hàng trong một thời hạn hợp lý sau khi giao kết hợp đồng.

error: Content is protected !!