Thời điểm thanh toán tiền mua hàng hóa được quy định như thế nào?

Hỏi: Thời điểm thanh toán tiền mua hàng hóa được quy định như thế nào?

Đáp: Căn cứ điều 207, luật thương mại 2005 quy định về thời điểm thanh toán tiền mua hàng hoá như sau:
-Thời điểm thanh toán tiền mua hàng hoá do người tổ chức đấu giá và người mua hàng hoá đấu giá thoả thuận; nếu không có thoả thuận thì thời điểm thanh toán tiền mua hàng hoá là thời điểm theo quy định tại Điều 55 của Luật này.

error: Content is protected !!