Thỏa ước lao động tập thể vô hiệu trong những trường hợp nào?

Hỏi:  Thỏa ước lao động tập thể vô hiệu trong những trường hợp nào?

Đáp: Điều 86 Bộ luật Lao động năm 2019, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 quy định thỏa ước lao động tập thể vô hiệu trong những trường hợp sau đây:

– Thỏa ước lao động tập thể vô hiệu từng phần khi một hoặc một số nội dung trong thỏa ước lao động tập thể vi phạm pháp luật.

– Thỏa ước lao động tập thể vô hiệu toàn bộ thuộc một trong các trường hợp sau đây:

+ Toàn bộ nội dung thỏa ước lao động tập thể vi phạm pháp luật;

+ Người ký kết không đúng thẩm quyền;

+ Không tuân thủ đúng quy trình thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể.

error: Content is protected !!