“Theo tổng kết cuối năm 2019, sau hai năm (2017-2019) có khoảng 100.000 người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở bị tinh giản biên chế. Tôi muốn hỏi Bộ Công an nếu thêm khoảng 1,5 triệu người tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở thì có làm ảnh hưởng đến kết quả đã đạt được của việc tinh giản biên chế đối với người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở không? “

Hỏi: Theo tổng kết cuối năm 2019, sau hai năm (2017-2019) có khoảng 100.000 người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở bị tinh giản biên chế. Tôi muốn hỏi Bộ Công an nếu thêm khoảng 1,5 triệu người tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở thì có làm ảnh hưởng đến kết quả đã đạt được của việc tinh giản biên chế đối với người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở không?

ĐÁp: Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở là lực lượng quần chúng tự nguyện được tuyển chọn, làm nòng cốt trong lực lượng quần chúng tự nguyện tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và được bố trí thành Tổ an ninh, trật tự ở thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố, đơn vị dân cư tương đương. Theo đó, người tham gia hoạt động trong lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở không phải là người hoạt động không chuyên trách, không được hưởng phụ cấp mà chỉ được hưởng mức bồi dưỡng hằng tháng do ngân sách địa phương bảo đảm. Chính phủ đã ban hành Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố quy định 03 chức danh là người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố gồm: Bí thư chi bộ, trưởng thôn hoặc tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác mặt trận.
Như vậy, việc kiện toàn, sắp xếp, bố trí thống nhất lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở không làm ảnh hưởng đến kết quả đã đạt được của việc tinh giản biên chế đối với người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở mà sẽ góp phần kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, giảm chi ngân sách nhà nước và tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở địa bàn cơ sở.

error: Content is protected !!