“Theo tôi được biết, nếu Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đi vào thực tế thì ước tính sẽ có khoảng 1,5 triệu người tham gia bảo đảm an ninh, trật tự cơ sở. Bộ Công an cho tôi hỏi, để bảo đảm kinh phí hoạt động này thì Bộ Công an đã có phương án như thế nào? “

Hỏi: Theo tôi được biết, nếu Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đi vào thực tế thì ước tính sẽ có khoảng 1,5 triệu người tham gia bảo đảm an ninh, trật tự cơ sở. Bộ Công an cho tôi hỏi, để bảo đảm kinh phí hoạt động này thì Bộ Công an đã có phương án như thế nào?

Đáp: Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được hình thành trên cơ sở sắp xếp, bố trí thống nhất các lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng, Công an xã bán chuyên trách kết thúc nhiệm vụ Công an xã thành một lực lượng với tên gọi chung là lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Nguồn kinh phí để bảo đảm hoạt động của lực lượng này do ngân sách địa phương hỗ trợ, cân đối kết hợp với huy động nguồn lực trong nhân dân.
Hiện nay ngân sách địa phương vẫn đang chi cho tổ chức, hoạt động của lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng, Công an xã bán chuyên trách. Theo đó, kiến nghị sửa đổi, bổ sung quy định của pháp luật hiện hành để quy định chi cho tổ chức, hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên cơ sở thống nhất các lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng, Công an xã bán chuyên trách thành một lực lượng chung. Nguồn kinh phí được xác định căn cứ theo các quy định sau:
– Nghị định số 165/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với một số hoạt động thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh (hiện nay đang quy định chi cho các hoạt động của lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng, Công an xã bán chuyên trách). Kiến nghị sửa đổi, bổ sung Nghị định 165/2016/NĐ-CP để quy định chi cho hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.
– Thông tư số 344/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn cho phép thu các khoản đóng góp của nhân dân theo nguyên tắc tự nguyện để sử dụng vào mục đích cộng đồng, trong đó có chi phục vụ cho hoạt động bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở. Kiến nghị sửa đổi, bổ sung Thông tư số 344/2016/TT-BTC để quy định chi cho hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

error: Content is protected !!