Theo quy định, trước khi phát mãi tài sản bảo đảm để thu hồi nợ, đối với tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất (bất động sản) thì ngân hàng phải làm đăng ký về việc thông báo xử lý tài sản bảo đảm cho phòng tài nguyên – môi trường và ra thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm và ra thông báo xử lý cho người có tài sản bảo đảm được biết. Vậy đối với tài sản bảo đảm là động sản (VD như xe ô tô…) thì có cần làm đăng ký thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm và ra thông báo xử lý cho người có tài sản bảo đảm không? Nếu như phải làm đăng ký thông báo xử lý tài sản bảo đảm thì gửi cho cơ quan, tổ chức nào?

Hỏi: Theo quy định, trước khi phát mãi tài sản bảo đảm để thu hồi nợ, đối với tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất (bất động sản) thì ngân hàng phải làm đăng ký về việc thông báo xử lý tài sản bảo đảm cho phòng tài nguyên – môi trường và ra thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm và ra thông báo xử lý cho người có tài sản bảo đảm được biết. Vậy đối với tài sản bảo đảm là động sản (VD như xe ô tô…) thì có cần làm đăng ký thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm và ra thông báo xử lý cho người có tài sản bảo đảm không? Nếu như phải làm đăng ký thông báo xử lý tài sản bảo đảm thì gửi cho cơ quan, tổ chức nào?

Đáp: Đối với tài sản bảo đảm là động sản (trừ tàu bay, tàu biển), pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm không bắt buộc người xử lý tài sản bảo đảm phải thực hiện đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm trừ trường hợp một tài sản dùng để bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ. Cụ thể, theo khoản 16 Điều 1 Nghị định số 11/2012/NĐ-CP ngày 22/02/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm thì: “Trước khi xử lý tài sản bảo đảm, người xử lý tài sản phải thông báo bằng văn bản về việc xử lý tài sản bảo đảm cho các bên cùng nhận bảo đảm khác theo địa chỉ được bên bảo đảm cung cấp hoặc đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm theo quy định của pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm”.
Như vậy, chỉ trong trường hợp tài sản bảo đảm là động sản (VD như xe ô tô) được dùng để bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ thì người xử lý tài sản bảo đảm mới phải thông báo bằng văn bản về việc xử lý tài sản bảo đảm cho các bên cùng nhận bảo đảm khác hoặc đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm tại một trong các Trung tâm Đăng ký giao dịch tài sản thuộc Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm của Bộ Tư pháp theo quy định tại Điều 36 Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 23/7/2010 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 05/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm, trợ giúp pháp lý, luật sư, tư vấn pháp luật). Nếu tài sản bảo đảm đang do bên bảo đảm hoặc do người thứ ba giữ thì người xử lý tài sản bảo đảm phải thông báo cho người đang giữ tài sản bảo đảm để người này giao lại tài sản để xử lý theo quy định tại Điều 63 của Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm. Nếu Bên nhận bảo đảm là người xử lý tài sản bảo đảm đang cầm giữ tài sản bảo đảm thì khi xử lý tài sản bảo đảm có cần thiết phải thông báo cho bên có tài sản bảo đảm hay không là tùy thuộc vào thỏa thuận của các bên trong Hợp đồng bảo đảm hoặc trong Hợp đồng có điều khoản về xử lý tài sản bảo đảm.

error: Content is protected !!