Theo quy định tại khoản 6 điều 321 BLDS thì bên thế chấp được cho thuê cho mượn và phải thông báo cho bên nhận thế chấp biết. Tuy nhiên trong hợp đồng thế chấp, bên thế chấp và bên nhận thế chấp lại thỏa thuận là bên thế chấp được cho thuê, cho mượn tài sản thế chấp nếu được sự đồng ý của ngân hàng. Vậy thỏa thuận này của hai bên có vi phạm pháp luật không?

Hỏi: Theo quy định tại khoản 6 điều 321 BLDS thì bên thế chấp được cho thuê cho mượn và phải thông báo cho bên nhận thế chấp biết. Tuy nhiên trong hợp đồng thế chấp, bên thế chấp và bên nhận thế chấp lại thỏa thuận là bên thế chấp được cho thuê, cho mượn tài sản thế chấp nếu được sự đồng ý của ngân hàng. Vậy thỏa thuận này của hai bên có vi phạm pháp luật không?

Đáp: Theo quy định tại khoản 6 Điều 321 Bộ luật dân sự năm 2015 thì bên thế chấp “Được cho thuê, cho mượn tài sản thế chấp nhưng phải thông báo cho bên thuê, bên mượn biết về việc tài sản cho thuê, cho mượn đang được dùng để thế chấp và phải thông báo cho bên nhận thế chấp biết.”.
Mặt khác, theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Bộ luật dân sự năm 2015 thì “ Cá nhân, pháp nhân xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của mình trên cơ sở tự do, tự nguyện cam kết, thỏa thuận. Mọi cam kết, thỏa thuận không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội có hiệu lực thực hiện đối với các bên và phải được chủ thể khác tôn trọng.”.
Như vậy, dựa trên cơ sở nguyên tắc cơ bản của Bộ luật dân sự năm 2015 thì việc các bên có thỏa thuận bên thế chấp được cho thuê, cho mượn tài sản thế chấp nếu được sự đồng ý của ngân hàng là phù hợp với nguyên tắc cơ bản của Bộ luật dân sự năm 2015.

error: Content is protected !!