Theo quy định của pháp luật Việt Nam, mốc quốc gia được hiểu là dấu hiệu bằng vật thể dùng để đánh dấu đường biên giới quốc gia, bao gồm đường biên giới quốc gia trên đất liền và đường biên giới quốc gia trên biển.

Hỏi: Theo quy định của pháp luật Việt Nam, mốc quốc gia được hiểu là dấu hiệu bằng vật thể dùng để đánh dấu đường biên giới quốc gia, bao gồm đường biên giới quốc gia trên đất liền và đường biên giới quốc gia trên biển.

ĐÁp: Sai. Theo quy định tại Điều 4 khoản 5 Luật Biên giới quốc gia 2003, mốc quốc gia là dấu hiệu bằng vật thể dùng để đánh dấu đường biên giới quốc gia trên đất liền.
Theo quy định tại Điều 5 Luật Biên giới quốc gia 2003, biên giới quốc gia trên đất liền được hoạch định và đánh dấu trên thực đại bằng hệ thống mốc quốc giới (khoản 2); Biên giới quốc gia trên biển được hoạch định và đánh dấu bằng các tọa độ trên hải đồ (khoản 3).
Như vậy, mốc quốc giới để đánh dấu đường biên giới quốc gia trên đất liền. Biên giới quốc gia trên biển không được đánh dấu bằng mốc quốc giới, mà bằng tọa độ trên hải đồ.

error: Content is protected !!