Theo quy định của pháp luật hiện hành, Hồ sơ đăng ký nội quy lao động bao gồm những tài liệu gì? Hiệu lực của nội quy lao động?

Hỏi: Theo quy định của pháp luật hiện hành, Hồ sơ đăng ký nội quy lao động bao gồm những tài liệu gì? Hiệu lực của nội quy lao động?

Đáp: Điều 120 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định hồ sơ đăng ký nội quy lao động bao gồm:

– Văn bản đề nghị đăng ký nội quy lao động;

– Nội quy lao động;

– Văn bản góp ý của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở;

– Các văn bản của người sử dụng lao động có quy định liên quan đến kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất (nếu có).

Về Hiệu lực của nội quy lao động được quy định tại Điều 121 Bộ luật Lao động năm 2019 như sau: Nội quy lao động có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền (cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký nội quy lao động.

Trường hợp người sử dụng lao động sử dụng dưới 10 người lao động ban hành nội quy lao động bằng văn bản thì hiệu lực do người sử dụng lao động quyết định trong nội quy lao động.

error: Content is protected !!