Theo quy định của Công ước Viên 1963 về quan hệ lãnh sự, tại quốc gia nhận đại diện, viên chức lãnh sự được miễn trừ xét xử đối với mọi vụ kiện dân sự.

Hỏi: Theo quy định của Công ước Viên 1963 về quan hệ lãnh sự, tại quốc gia nhận đại diện, viên chức lãnh sự được miễn trừ xét xử đối với mọi vụ kiện dân sự.

Đáp: Sai. Theo Điều 43 Công ước Viên 1963 về quan hệ lãnh sự, viên chức lãnh sự và nhân viên lãnh sự không được miễn trừ trong vụ kiện dân sự hoặc một nhân viên lãnh sự ký kết mà không phải là rõ ràng hoặc hàm ý đứng trên danh nghĩa một người được ủy quyền của Nước cử để ký kết; hoặc do một bên thứ ba tiến hành về thiệt hại do một tai nạn xe cộ, tàu thủy hoặc tàu bay xảy ra tại Nước tiếp nhận.

error: Content is protected !!