Theo quy định của Công ước Viên 1961 về quan hệ ngoại giao, tại lãnh thổ nước tiếp nhận đại diện ngoại giao, nước cử đại diện không được đơn phương quyết định lập các văn phòng thuộc cơ quan đại diện tại các địa phương khác ngoài nơi cơ quan đại diện đóng.

Hỏi: Theo quy định của Công ước Viên 1961 về quan hệ ngoại giao, tại lãnh thổ nước tiếp nhận đại diện ngoại giao, nước cử đại diện không được đơn phương quyết định lập các văn phòng thuộc cơ quan đại diện tại các địa phương khác ngoài nơi cơ quan đại diện đóng.

Đáp: Đúng. Theo Điều 12 Công ước Viên 1961 về quan hệ ngoại giao: Nếu không được Nước tiếp nhận chấp thuận một cách rõ ràng từ trước, Nước cử đi không được lập các văn phòng thuộc cơ quan đại diện tại các địa phương khác ngoài nơi cơ quan đại diện đóng.

error: Content is protected !!