Theo quy định của Công ươc Luật biền 1982, vùng tiếp giáp lãnh hải là bộ phận lãnh thổ thuộc chủ quyền của quốc gia ven biển.

Hỏi: Theo quy định của Công ươc Luật biền 1982, vùng tiếp giáp lãnh hải là bộ phận lãnh thổ thuộc chủ quyền của quốc gia ven biển.

Đáp: Sai. Theo Điều 2, Điều 3 Công ước Luật biển 1982 chủ quyền lãnh thổ của quốc gia ven biển chỉ mở rộng đến lãnh hải.
Theo Điều 33 Công ước Luật biền 1982, vùng tiếp giáp lãnh hải là vùng biển nằm phía ngoài lãnh hải nên cùng tiếp giáp lãnh hải không phải là lãnh thổ thuộc chủ quyền của quốc gia ven biển.

error: Content is protected !!