Theo quy định của Bộ luật lao động năm 2019, trường hợp nào người lao động không được từ chối thực hiện làm thêm giờ?

Hỏi: Theo quy định của Bộ luật lao động năm 2019, trường hợp nào người lao động không được từ chối thực hiện làm thêm giờ?

Đáp: Điều 108 Bộ luật lao động năm 2019 quy định, người sử dụng lao động có quyền yêu cầu người lao động làm thêm giờ vào bất kỳ ngày nào mà không bị giới hạn về số giờ làm thêm và người lao động không được từ chối trong trường hợp sau đây:

– Thực hiện lệnh động viên, huy động bảo đảm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật;

– Thực hiện các công việc nhằm bảo vệ tính mạng con người, tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng ngừa, khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm và thảm họa, trừ trường hợp có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của người lao động theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

error: Content is protected !!