Theo quy định của BLHS 2015, tội phạm được phân loại như thế nào? căn cứ, cách xác định ?

Hỏi: Theo quy định của BLHS 2015, tội phạm được phân loại như thế nào? căn cứ, cách xác định ?

Đáp: Việc phân loại tội phạm được căn cứ vào tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, được xác định dựa trên mức cao nhất của khung hình phạt tại mỗi điều luật quy định đối với các tội danh. Theo đó, tội phạm được phân thành 04 loại: tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng, tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.

error: Content is protected !!