Theo quy định Công ước Viên 1963 về quan hệ lãnh sự, viên chức lãnh sự hoạt động chức năng ngoại giao được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ như viên chức ngoại giao.

Hỏi: Theo quy định Công ước Viên 1963 về quan hệ lãnh sự, viên chức lãnh sự hoạt động chức năng ngoại giao được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ như viên chức ngoại giao.

Đáp: Sai. Theo Điều 17 Công ước Viên 1963 về quan hệ lãnh sự, viên chức lãnh sự thực hiện chức năng ngoại giao không tạo cho người đó bất ký cơ sở nào để đòi hỏi các quyền ưu đãi và miễn trừ ngoại giao.

error: Content is protected !!