Theo quy định Công ước Viên 1963 về quan hệ lãnh sự, viên chức lãnh sự được hưởng quyền miễn trừ xử phạt hành chính tại nước tiếp nhận chỉ khi họ thi hành chức năng lãnh sự.

Hỏi: Theo quy định Công ước Viên 1963 về quan hệ lãnh sự, viên chức lãnh sự được hưởng quyền miễn trừ xử phạt hành chính tại nước tiếp nhận chỉ khi họ thi hành chức năng lãnh sự.

Đáp: Đúng. Theo Điều 43 Công ước Viên 1963 về quan hệ lãnh sự, viên chức lãnh sự và nhân viên lãnh sự không chịu xét xử của nhà nước chức trách tư pháp hoặc hành chính của nước tiếp nhận về các hành vi thực hiện khi thi hành chức năng lãnh sự.

error: Content is protected !!