Theo quy định Công ước Viên 1961 về quan hệ ngoại giao, viên chức ngoại giao được hưởng quyền miễn trừ tài phán ở nước đại diện và nước nhận đại diện.

Hỏi: Theo quy định Công ước Viên 1961 về quan hệ ngoại giao, viên chức ngoại giao được hưởng quyền miễn trừ tài phán ở nước đại diện và nước nhận đại diện.

Đáp: Sai. Theo quy định Công ước Viên 1961, viên chức ngoại giao được hưởng quyền miễn trừ xét xử về hình sự của nước tiếp nhận. Họ cũng được hưởng quyền miễn trừ xét xử về dân sự và hành chính. Tuy nhiên khoản 4 Điều 31 của Công ước chỉ rõ: Quyền được miễn trừ xét xử của một viên chức ngoại giao đối với pháp luật nước tiếp nhận không miễn trừ cho người đó đối với pháp luật nước cử đi.

error: Content is protected !!