Theo quy định Công ước Viên 1961 về quan hệ ngoại giao, quyền ưu đãi, miễn trừ đối với thành viên gia đình viên chức ngoại giao sẽ chấm dứt từ thời điểm viên chức ngoại giao từ trần.

Hỏi: Theo quy định Công ước Viên 1961 về quan hệ ngoại giao, quyền ưu đãi, miễn trừ đối với thành viên gia đình viên chức ngoại giao sẽ chấm dứt từ thời điểm viên chức ngoại giao từ trần.

Đáp: Sai. Theo khoản 3 Điều 39 Công ước Viên 1961 về quan hệ ngoại giao, trong trường hợp một thành viên của cơ quan đại diện ngoại giao chết, các thành viên gia đình họ tiếp tục được hưởng các quyền ưu đãi và miễn trừ mà họ có quyền hưởng cho đến lúc kết thúc một thời hạn hợp lý dành cho họ để rời khỏi lãnh thổ Nước tiếp nhận.

error: Content is protected !!