. Theo quy định Công ước Viên 1961 về quan hệ ngoại giao, khi đi qua lãnh thổ nước thứ 3 để đến hoặc về nước nhận đại diện, thành viên trong gia đình viên chức ngoại giao cũng được hưởng đầy đủ các quyền ưu đãi, miễn trừ như viên chức ngoại giao khi ở nước nhận đại diện ngoại giao.

Hỏi: . Theo quy định Công ước Viên 1961 về quan hệ ngoại giao, khi đi qua lãnh thổ nước thứ 3 để đến hoặc về nước nhận đại diện, thành viên trong gia đình viên chức ngoại giao cũng được hưởng đầy đủ các quyền ưu đãi, miễn trừ như viên chức ngoại giao khi ở nước nhận đại diện ngoại giao.

Đáp: Đúng. Theo Điều 40 (1) Công ước Viên 1961 về quan hệ ngoại giao, những thành viên gia đình của viên chức ngoại giao (cùng đi với viên chức ngoại giao hoặc để về nước) cũng được hưởng các quyền ưu đãi và miễn trừ ngoại giao mà nước thứ ba dành cho viên chức ngoại giao khi viên chức ngoại giao đi qua hoặc đang ở trên lãnh thổ nước thứ ba để đi nhận chức hoặc để trở lại nhiệm sở của họ.

error: Content is protected !!