Theo quy định Công ước Viên 1961 về quan hệ ngoại giao, chỉ khi bắt đầu nhận nhiệm vụ ở nước nhận đại diện thì viên chức ngoại giao mới bắt đầu được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao.

Hỏi: Theo quy định Công ước Viên 1961 về quan hệ ngoại giao, chỉ khi bắt đầu nhận nhiệm vụ ở nước nhận đại diện thì viên chức ngoại giao mới bắt đầu được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao.

Đáp: Sai. Theo khoản 1 Điều 39 Công ước Viên 1961 về quan hệ ngoại giao, người được hưởng quyền ưu đãi và miễn trừ có được các quyền đó từ khi vào lãnh thổ nước tiếp nhận thì kể từ khi thông báo về việc bổ nhiệm người đó cho Bộ Ngoại giao hay bộ nào khác đã được thỏa thuận.
Theo Điều 13 Công ước Viên 1961 về quan hệ ngoại giao, người đứng đầu cơ quan đại diện được coi là đã nhậm chức tại nước tiếp nhận kể từ khi đã trình thư ủy nhiệm hoặc kể từ khi đã thông báo là đã đến và đã trao một bản sao y thư ủy nhiệm cho Bộ Ngoại giao nước tiếp nhận hoặc một bộ nào khác đã được thỏa thuận, theo thực tiễn hiện hành ở nước tiếp nhận và thực tiễn đó phải được áp dụng một cách nhất quán

error: Content is protected !!