Theo quy định Công ước Viên 1961 về quan hệ ngoại giao, các thành viên của cơ quan đại diện ngoại giao được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ như nhau.

Hỏi: Theo quy định Công ước Viên 1961 về quan hệ ngoại giao, các thành viên của cơ quan đại diện ngoại giao được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ như nhau.

Đáp: Sai. Khoản 2 Điều 37 Công ước Viên 1961 quy định, đối với nhân viên hành chính và kỹ thuật của cơ quan đại diện ngoại giao, quyền ưu đãi và miễn trừ xét xử về dân sự và hành chính đối với luật pháp của nước tiếp nhận nêu ở đoạn 1 Điều 31 không áp dụng cho những hành vi ngoài việc thi hành chức năng của họ.
Khoản 3 Điều 37 Công ước Viên 1961 quy định nhân viên phục cụ của cơ quan đại diện không phải là công dân nước tiếp nhận hoặc không cơ nơi cư trú thường xuyên ở nước này được hưởng những quyền miễn trừ đối với những hành vi trong khi thi hành chức năng của họ.
Khoản 4 Điều 37 Công ước Viên 1961 quy định những người không phải là công dân Nước tiếp nhận hoặc không có nơi cư trú thường xuyên ở nước này phục vụ riêng cho các thành viên của cơ quan đại diện được miễn các thứ thuê và lệ phí đánh vào tiền lương mà họ lĩnh về công việc đã làm.

error: Content is protected !!