Theo Luật Tương trợ tư pháp 2007 của Việt Nam, việc chuyển giao cá nhân đang chấp hành hình phạt tù chỉ thực hiện trên cơ sở điều ước quốc tế đã được ký kết giữa nhà nước Việt Nam và quốc gia hữu quan.

Hỏi: Theo Luật Tương trợ tư pháp 2007 của Việt Nam, việc chuyển giao cá nhân đang chấp hành hình phạt tù chỉ thực hiện trên cơ sở điều ước quốc tế đã được ký kết giữa nhà nước Việt Nam và quốc gia hữu quan.

Đáp: Sai. Mặc dù điều ước quốc tế là cơ sở pháp lý quan trọng để chuyển giao cá nhân đang chấp hành hình phạt tù nhưng các quốc gia vẫn có thể tiến hành chuyển giao cá nhân đang chấp hành hình phạt tù dựa trên nguyên tắc có đi có lại giữa các quốc gia đó.
Theo khoản 2, Điều 49, Luật Tương trợ tư pháp năm 2007 của Việt Nam: Việc chuyển giao được thực hiện căn cứ vào điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền của nước chuyển giao hoặc nước tiếp nhận; trường hợp chưa có điều ước quốc tế liên quan đến việc chuyển giao thì việc chuyển giao người đang chấp hành hình phạt tù được thực hiện theo thỏa thuận trực tiếp giữa cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam và quốc gia hữu quan trên cơ sở quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật Việt Nam có liên quan, phù hợp với pháp luật và tập quán quốc tế.

error: Content is protected !!