Theo Công ước Viên 1961 về quan hệ ngoại giao, nếu có sự đồng ý của nước nhận đại diện, cán bộ ngoại giao của cơ quan đại diện có thể là người có quốc tịch của quốc gia nhận đại diện.

Hỏi: Theo Công ước Viên 1961 về quan hệ ngoại giao, nếu có sự đồng ý của nước nhận đại diện, cán bộ ngoại giao của cơ quan đại diện có thể là người có quốc tịch của quốc gia nhận đại diện.

Đáp: Đúng. Theo Điều 8 khoản 2 Công ước Viên 1961, cán bộ ngoại giao của cơ quan đại diện không thể là công dân của Nước tiếp nhận, trừ khi có sự đồng ý của nước này. Tuy nhiên, Nước tiếp nhận có thể hủy bỏ sự đồng ý đó bất cứ lúc nào.

error: Content is protected !!