Thanh toán chi phí phát sinh liên quan đến việc môi giới được quy định như thế nào?

Hỏi: Thanh toán chi phí phát sinh liên quan đến việc môi giới được quy định như thế nào?

Đáp: Căn cứ điều 154, luật thương mại 2005 quy định về thanh toán chi phí phát sinh liên quan đến việc môi giới như sau:
-Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, bên được môi giới phải thanh toán các chi phí phát sinh hợp lý liên quan đến việc môi giới, kể cả khi việc môi giới không mang lại kết quả cho bên được môi giới.

error: Content is protected !!