Thẩm quyền giải quyết tranh chấp quốc tế của cơ quan tài phán quốc tế được xác định dựa trên sự thỏa thuận của các chủ thề quốc tế.

Hỏi: Thẩm quyền giải quyết tranh chấp quốc tế của cơ quan tài phán quốc tế được xác định dựa trên sự thỏa thuận của các chủ thề quốc tế.

Đáp: Đúng. Các cơ quan tài phán quốc tế không có thẩm quyền đương nhiên. Khác với cơ quan tài phán quốc gia, các cơ quan quốc tế chỉ có thẩm quyền giải quyết tranh chấp nếu được các bên trong vụ tranh chấp chấp thuận và cũng chỉ được giải quyết trong phạm vi mà các bên yêu cầu. Sự chấp thuận này có thể diễn ra trước khi có tranh chấp hoặc khi tranh chấp phát sinh. Ví dụ, theo Điều 36 Quy chế ICJ, các quốc gia có thể chấp nhận thẩm quyền của Tòa bằng một trong các phương thức: (i) chấp nhận trước thẩm quyền của Tòa theo các điều chế quốc tế; (ii) chấp nhận thẩm quyền của Tòa dựa trên tuyên bố thẩm quyền của quốc gia; (iii) chấp nhận thẩm quyền của Tòa theo từng vụ việc.

error: Content is protected !!