Thai nhi có năng lực pháp luật Dân sự không?

Hỏi: Thai nhi có năng lực pháp luật Dân sự không?

Đáp: Thai nhi không có năng lực pháp luật Dân sự:
Năng lực pháp luật Dân sự chính thức được phát sinh khi cá nhân được sinh ra, tức là thời điểm cá nhân hoàn toàn nằm ngoài cơ thể người mẹ và cất tiếng khóc đầu tiên. Thai nhi là dạng cá nhân vẫn nằm trong cơ thể người mẹ, không đáp ứng được điều kiện cần để phát sinh năng lực pháp luật Dân sự.
Tuy nhiên, trong một số trường hợp thai nhi được pháp luật trao cho một số quyền có liên quan đến vấn đề thừa kế “đã hình thành thai trước khi người thừa kế di sản chết”.

error: Content is protected !!