“Tàu đánh bắt xa bờ theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP chúng tôi cho vay nhưng chưa hình thành tài sản, tôi muốn đăng ký giao dịch bảo đảm thì đăng ký tại cơ quan nào? Thuộc các điều khoản trong văn bản nào? “

Hỏi: Tàu đánh bắt xa bờ theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP chúng tôi cho vay nhưng chưa hình thành tài sản, tôi muốn đăng ký giao dịch bảo đảm thì đăng ký tại cơ quan nào? Thuộc các điều khoản trong văn bản nào?

Đáp: Trường hợp tàu đánh bắt xa bờ (tài sản hình thành từ vốn vay) là tàu biển theo quy định tại Điều 11 Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2005 thì theo quy định tại Điều 38 Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01/09/2017, việc đăng ký thế chấp tàu biển được thực hiện tại Cơ quan đăng ký tài biển Việt Nam trực thuộc Bộ Giao thông vận tải.
Trường hợp tàu đánh bắt xa bờ (tài sản hình thành từ vốn vay) không phải là tàu biển theo quy định tại Điều 11 Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2005, ví dụ như: tàu cá, các phương tiện giao thông đường thủy nội địa…, thì theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Thông tư số 08/2018/TT-BTP ngày 20/06/2018 của Bộ Tư pháp thì việc đăng ký thế chấp được đăng ký tại Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp.

error: Content is protected !!