Tất cả các phiên toà sơ thẩm có bắt buộc có sự tham gia của hội thẩm nhân dân không?

Hỏi: Tất cả các phiên toà sơ thẩm có bắt buộc có sự tham gia của hội thẩm nhân dân không?

Đáp: Các phiên toà sơ thẩm không hoàn toàn bắt buộc có sự tham gia của hội thẩm nhân dân
Việc xét xử sơ thẩm vụ án dân sự có hội thẩm nhân dân tham gia theo quy định của Bộ luật này, trừ trường hợp xét xử theo thủ tục rút gọn. Nói cách khác, Hội thẩm nhân dân không tham gia xét xử sơ thẩm vụ án dân sự theo thủ tục rút gọn

error: Content is protected !!