Tập quán thương mại là gì?

Hỏi: Tập quán thương mại là gì?

Đáp:Căn cứ điều 3, luật thương mại 2005 , quy định về các từ ngữ như sau:
-Tập quán thương mại là thói quen được thừa nhận rộng rãi trong hoạt động thương mại trên một vùng, miền hoặc một lĩnh vực thương mại, có nội dung rõ ràng được các bên thừa nhận để xác định quyền và nghĩa vụ của các bên trong hoạt động thương mại

error: Content is protected !!